Chúng tôi đang thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn với tư cách là “Một Keppel” (OneKeppel), hợp nhất khả năng đa dạng từ các công ty thành viên cho một sứ mệnh chung, nhằm cung cấp các giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã sử dụng màu đỏ, tượng trưng cho niềm đam mê của Keppelites, là màu đại diện chung của Tập đoàn cho tất cả các công ty thành viên. Sự thay đổi này sẽ được cập nhật dần tại Singapore và các quốc gia mà Keppel hiện diện.

Việc thống nhất sử dụng màu đỏ cho nhận diện thương hiệu đại diện cho sự nhất quán trong tư duy với một mục tiêu duy nhất, trở thành một công ty toàn cầu đáng tin cậy đang xây dựng một tương lai bền vững.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm