Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1. Đây là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Tập đoàn Keppel, áp dụng cho các công ty con và các bên liên kết khác tại Singapore, bao gồm:

 • Tập đoàn Keppel
 • Công ty Keppel Offshore & Marine;
 • Công ty Keppel Land;
 • Công ty Keppel Infrastructure;
 • Công ty Keppel Telecommunications & Transportation;
 • Công ty Keppel Capital;
 • Công ty Keppel REIT Management (Quản lý của Keppel REIT);
 • Công ty Keppel Infrastructure Fund Management (Ủy viên quản lý của Keppel Infrastructure Trust);
 • Công ty Keppel Pacific Oak US REIT Management (Quản lý của Keppel Pacific Oak US REIT);
 • Công ty Keppel DC REIT Management (Quản lý của Keppel DC REIT);
 • Công ty Alpha Investment Partners;
 • Công ty Keppel Capital Alternative Asset;
 • Công ty M1; và
 • Công ty Keppel Care Foundation (gọi chung là "Các Công ty thuộc Keppel” và gọi riêng là “Công ty thuộc Keppel")

2. Các công ty thuộc Keppel tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Các công ty thuộc Keppel chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích được thông báo cho quý khách trong văn bản này hoặc được pháp luật cho phép. Chính sách này có thể sửa đổi vào từng thời điểm.

3. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc đề xuất nào về cách Các Công ty thuộc Keppel thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc về chính sách này, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Thông Tin của chúng tôi qua email dpo@keppelland.com.

4. Trong trường hợp muốn nhận, cập nhật hoặc thu hồi các thông tin cá nhân được lưu giữ bởi Tập đoàn Keppel, bạn vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Thông tin của của chúng tôi qua địa chỉ email trên.


Chính sách tại trang web

Khi gửi thông tin qua trang web này hoặc đến địa chỉ email được cung cấp trên trang web này, bạn xem như đã đồng ý và chấp thuận về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo cách được mô tả trong Chính sách này.

Thông tin bạn đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ cho mục đích được yêu cầu, ví dụ như gửi email định kỳ liên quan đến các thông báo báo chí, báo cáo thường niên, báo cáo về hoạt động bền vững, kết quả kinh doanh các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi; hoặc khi bạn đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để ứng tuyển vị trí công việc hoặc để sắp xếp các dịch vụ khác tại hoặc với một Công ty thuộc Keppel.

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với quý vị và tuân thủ luật pháp, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý. Bạn đã đồng ý và chấp thuận việc sử dụng và tiết lộ các thông tin bằng việc gửi các thông tin này đến Công ty thuộc Keppel và các nhà cung cấp dịch vụ khác của Công ty thuộc Keppel, tại Singapore hoặc các bất kỳ nơi nào khác.

Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng ứng dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web để cải tiến trang web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận diện được danh tính của bạn. Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoại trừ những dữ liệu bạn đã chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet đều tự động chấp nhận cookie nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích. Nếu chọn không chấp nhận cookie, bạn không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web này.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm